Maatregelen op het gebied van onderwijs en computergebruik

1. In het onderwijs mag niet meer bezuinigd worden.
Zij leveren de mensen van de toekomst.

Het kopieren van software voor eigen gebruik is onbeperkt toegestaan. Het beveiligen van software moet worden tegengegaan, het levert veel vertragingen op bij het kopieren. Deze vertragingen zijn eigenlijk onnodig.
Virussen moeten strafbaar gesteld worden.
Netwerken moeten eigenlijk openbaar toegankelijk worden.
Er mogen echter twee computernetwerken overblijven die niet voor iedereen toegankelijk zijn: Een politienetwerk en een regeringsnetwerk.
Het heffen van BTW over ingevoerde software moet worden afgeschaft.

Om iedereen in een financieel niet draagkrachtig gezin ook een kans te geven om te klimmen in rang en stand, zou het eigenlijk zo moeten zijn dat deze mensen geen inkomsten-belastingen hoeven te betalen. Zij zouden meer moeten worden ontzien.
De prijs hiervan wordt betaald door de afgestudeerde mensen.

Zij zouden bijvoorbeeld in het computeronderwijs aan het werk kunnen. MS DOS moet worden afgeschaft als de standaard in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Daar waar het goed werkt kan het zijn diensttijd blijven voldraaien, maar de computers met veel vriendelijkere interfaces moeten worden ingevoerd; vooral op de lagere scholen. Er is toch niets mooiers om de kleinere kinderen met de computer vertrouwd te maken door ze met een muis te laten tekenen? Dat is een stuk mooier dan ze wat regeltjes BASIC te leren.

Partikulieren met een kapitaal boven het miljoen, moeten elk jaar 50% van het bedrag erboven betalen aan Greenpeace.

Autorijden zou een verplicht vak moeten zijn op school.
Waarbij alleen voor het afrijden Fl 200,– moet worden betaald.
Zo kan het CBR winstgevend worden.
Wil een examinator je laten zakken, dan zal hij dat eerst moeten aanvragen bij het ministerie met goede opgaaf van reden.

De rijschoolhouders, die overigens vrij te kiezen moeten blijven kunnen gewoon particulier blijven maar worden door de overheid betaald; Alleen rijbewijs B wordt door de overheid betaald. (Het zal niet strafbaar worden om particulier extra bij te lessen, echter dat zal niet door de overheid worden betaald.)
De autorijscholen worden gesponsord door reclame en autobedrijven. Theorie moet eerst zijn gehaald voordat er achter het stuur gestapt mag worden. De controle hierop zal streng zijn. met 17 jaar mag al met theorie worden begonnen. Met 17,5 mag in de auto o.l.v. een rijinstructeur worden gereden. Echter als je 18 jaar bent mag je pas afrijden.

De scholen moeten veel meer gekoppeld worden aan het bedrijfsleven zodat veel gerichtere lessen kunnen worden gegeven, en er minder kans bestaat op een overschot aan leerlingen op bepaalde scholen. (vb. nu is de MEAO)
Door de scholen particulier te maken door er bedrijven aan te koppelen houd je veel meer de besten over.

De mensen die afvallen moeten overigens de mogelijk houden om een soort KMBO of KLBO te volgen.

De studiefinanciering moet geprivatiseerd worden, echter wel onder toezicht van de overheid worden geplaatst. Bedrijven die het zien zitten kunnen de S.F. sponsoren; net als met de scholen het geval kan zijn.
Geef wettelijke mogelijkheden om de scholen te koppelen aan bedrijven, zodat ze winst kunnen maken.

Laat oudere mensen in het onderwijs in bepaalde nader te omschrijven gevallen eerder afvloeien dan jonge mensen. (Vooral als zij vrijwillig willen afvloeien.)

Bepaalde onzinnige opleidingen als theaterwetenschappen mogen alleen nog aan een zeer selecte groep mensen gegeven worden, en dan alleen naar behoefte; anders is er niemand bij gebaat dat deze mensen van de studiefinanciering snoepen terwijl ze zelf op een gegeven moment niets verdienen omdat ze eenvoudig weg werkloos zijn.

Sport en recreatie

Er mogen geen buitenbaden meer onnodig gesloten worden. Iedere gemeente moet minstens een buitenbad open houden.
Rekreatiegebieden moeten worden uitgebreid en verbeterd m.b.v. ongeschoolde werknemers.

Proffesionele voetbalploegen moeten alleen bestaansrecht hebben als ze ten eerste winstgevend zijn en ten tweede een amateurclub sponsoren; zodat nieuwe mensen zich altijd aandienen.
De Profclubs moeten hun eigen politiemensen in dienst nemen. Als ze dit niet kunnen betalen kunnen ze echter altijd bij de overheid voor assistentie aankloppen.
Iedereen die nu nog werkloos is zou zich moeten bekwamen in een tak van sport.
Elke dag moet er een tak van sport beoefend worden. Studio sport moet behalve aandacht voor het voetbal ook aandacht besteden aan andere takken van sport.

Elke 2 maanden moet er een popconcert of een klassiek concert worden georganiseerd t.b.v. het WNF, greenpeace, kankerbestrijding, unicef, Foster Parents en evt. andere goede doelen. Het hieraan meewerken zou op vrijwillige basis moeten gebeuren, zodat alleen de kosten die gemaakt worden terugbetaald hoeven te worden en de beschikbare gelden volledig ten goede komen aan de goede doelen.

Racisme, discriminatie

Racisme moet met de beschikbare middelen worden bestreden.
Ook moet er positieve discriminatie worden toegepast:
Als er een zwart persoon een baan beter aan zou kunnen dan een blanke, dan moet deze zwarte zeker worden aangenomen.
Met vrouwen zou dit op een zelfde manier moeten worden aangepakt.

Justitie

Alternatieve straffen die effectief zijn invoeren voor vooral de kleine misdaad. Het strafblad kan dan leeg blijven.
Hoge geldboetes voor opzettelijke overtredingen (zwart rijden, door rood licht rijden)
Zo moeten bepaalde boetes op Fl 500,– komen te staan
Of moeten voor verkeersovertredingen 5 Mnd het rijbewijs ingeleverd worden.

De leesbaarheid van justitiele documenten zal moeten worden verbeterd. Hiervoor moeten speciaal mensen worden opgeleid of mensen worden omgeschoold.
Elk overheidsdocument moet worden voorzien van een register, zodat de onvermijdelijke moeilijke woorden worden verklaard.

Reclassering van ex-gedetineerden doorwerkloze omgeschoolde werknemers, die er gelang bij hebben om een sociale baan te hebben.

Op het verhandelen van drugs en andere verdovende middelen moet streng worden aangepakt; drugs wordt verboden. Mensen die op dit moment verslaafd zijn zullen automatisch afkikken door een computersysteem dat per persoon bekijkt hoeveel hij of zij elke dag nodig heeft. Dit zal langzaam teruglopen tot de hoeveelheid 0. Dit moet gebeuren door werkloze mensen die in speciale klinieken zullen gaan werken.
Softdrugs worden onder hoge accijns toegestaan. Deze accijns worden zo hoog dat de prijs ongeveer zal vervijfvoudigen.
Mensen die toch nog drugs verhandelen moeten echt levenslang achter de tralies verdwijnen, tenzij bij een onderzoek in het Pieter Baan centrum blijkt dat zij verminderd toerekeningsvatbaar waren. Dan zullen zij verplicht worden opgenomen in een Psychiatrisch ziekenhuis.

Op het beledigen van mensen door bv. Gekkenhuis of andere dingen te noemen moet een minimum straf staan van fl 250,– boete.
Het moet zeker niet de bedoeling zijn om van Nederland een politiestaat te maken, maar een ding staat vast: er moeten strengere straffen komen.

Als mensen met alcohol achter het stuur zitten dan volgt directe ontzegging van de rijbevoegdheid voor 2 jaar, met verplichting om opnieuw rijles te nemen.
Deze grens is dus: 0 promille.
Gebeurt het hierna nog eens dan mogen ze nooit meer achter het stuur zitten.
Privatiseren is een goede zaak; maar de overheid moet zeker als het gaat om genetische onderzoeken een vinger in de pap houden.

Aan politiemensen zouden minder strenge eisen moeten worden gesteld. Zo moeten mensen met brillen sneller worden toegelaten. Ze zijn natuurlijk verantwoordelijk voor zichzelf. Maar zij kunnen er natuurlijk voor zorgen dat er een veel betere communicatie met de onderwereld komt. Dat zijn zeker ook mensen met hun eigen problemen. Toen G.J.H. vermoord was waren er zelfs tips van die mensen bij die mede tot de ontknoping van die zaak hebben geleid. In de grond van hun hart zijn die mensen zo slecht nog niet, alleen ze moeten zijn geraakt in hun verleden waardoor ze in een circuit zijn gekomen die ze alleen maar naar onder heeft getransporteerd. Naar boven was er niet bij.

De politie moet met een interactief systeem van opsporing gaan werken.
Genetisch onderzoek mag alleen worden gebruikt om misdadigers en zwaardere criminelen op te sporen.

Gezondheidszorg

1. In de gezondeheidszorg mag niet meer bezuinigd worden.
Zij leveren gevaar op voor de mensen van de toekomst.

Ex psychiatrische patienten moeten meer kansen worden geboden. Zij zijn als zij weer beter zijn, zeker niet minder om te hebben dan andere mensen. In sommige gevallen van banen waar veel stress bij te pas komt, zullen zij eerder kunnen aanvoelen wanneer zij ziek aan het worden zijn. Alleen dan kun je vroegtijdig ingrijpen.

Op gezondheidszorg mag geen cent bezuinigd worden. Het geld moet uit de winstgevende andere takken van de overheid komen.
Overal moet een rookverbod gelden; behalve in de open lucht.
Alleen ’s winters mag er in een gebouw een ruimte aangewezen worden om helemaal blauw gerookt te worden.
Er komen hoge accijnzen op tabak en alcohol; zodat zij net zo duur, zo niet duurder worden dan in een Scandinavische landen.

Om de toenemende werkdruk in het bedrijfsleven en bij de overheid tegen te gaan moeten de psychiatrische ziekenhuizen meer bekendheid krijgen. Ook moeten ze meer geld krijgen om hun steeds zwaardere taak uit te voeren. Het mag nooit voorkomen dat iemand die dringend hulp nodig heeft op een plaats/bed moet wachten.

AIDS onderzoek moet worden gestimuleerd, maar er moet ook een agressieve campagne (GB) worden gevoerd om uitbreiding van het AIDS-virus te voorkomen. Vrijen zonder condoom moet alleen mogen met relaties die langer duren dan 1 jaar.

Hoewel is aangetoond dat het AIDS-virus al in 1956 een slachtoffer heeft opgeleverd moet er zeker een terugdringing van het aantal sero-positieven kunnen worden verkregen.
De sero-positieven kunnen het beste aan elk onderzoek meedoen, omdat ze eigenlijk weinig meer te verliezen hebben.
Als er door bepaalde ziektes of andere rampen mensenlevens in het geding zijn mogen er aggressievere reclame-spots op Radio en Televisie worden getoond om dit te verbeteren.
Als door deze promotie de situatie niet verbeterd dan moeten andere maatregelen worden genomen.

Verkeer en vervoer.

In 1996 zou iedere Nederlander gratis gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. De kosten die dat alles met zich meebrengt moeten worden gedekt uit de toeristeninkomsten en door hogere heffingen op alcohol en tabak (zij kunnen net zo duur worden als in de Scandinavische landen.)
Hoewel iedereen kan autorijden moet dit zonder schone motor zoveel mogelijk worden beperkt.
Iedere automobilist zou moeten kunnen uitrekenen hoeveel planten en bomen er nodig zouden zijn om zijn hoeveelheid vervuiling te kunnen zuiveren. Hij zou dit in zijn tuin of op een andere plek moeten aanplanten.

De auto’s mogen net zo hard als ze willen, als ze een katalysator hebben. Echter boven de 130 km/h is de schade altijd voor eigen rekening. Dit bespaard politieinzet die wel ergens anders voor gebruikt kan worden. (D)
De 100 km bordjes van Smit-Kroes moeten worden omgesmolten tot spoorstaven om de TGV op te laten rijden. Ze kunnen worden gemaakt tot hoogwaardiger staal bij de Hoogovens groep.
Iedereen boven de 12 jaar moet in 1996 een OV-jaarkaart hebben, zodat alleen buitenlanders het openbaar vervoer hoeven te betalen. Dit kan dan aan de grens waar dag, week en maandkaarten worden verkocht. De vrijkomende douane-beambten kunnen hiervoor goed in worden gezet.
Dit openbaar vervoer moet sterk verbeterd worden zodat in 1996 in elk dorp minstens een bus per uur komt.
Zij kunnen dan ook de GWK kantoren draaiende houden.

Het CBR moet worden opgesplitst binnen 1 jaar zodat het efficienter en winstgevender kan worden. In de toekomst moet het onder overheidstoezicht partikulier worden.

Door het openbaar vervoer gratis te maken geeft het veel minder files, waardoor de extra tunnels iets langer op zich kunnen laten wachten. Wel is de hoeveelheid luchtvervuiling dan natuurlijk een stuk minder.
De betaling van de gratis openbaar vervoerkaart voor in Nederland (later misschien in heel Europa) moet worden betaald uit gezamenlijke milieuheffingen op benzine, sigaretten en andere chemische milieubelastende produkten.
Economie

Er moet zoveel mogelijk bij binnenlandse bedrijven geinvesteerd worden.

Schaf visums af.
De mensen van de douane en de visa ambtenaren kunnen anders aan het werk gaan op schiphol.

Milieuhygiene

Mensen moeten ervoor zorgen dat hun eigen afval gescheiden wordt ingezameld. Ze krijgen hiervoor een bepaald bedrag per kilo.
Er moet snel geld komen om recyclingsbedrijven te maken.
Zo zouden er in het werkloze noorden veel van dat soort bedrijven kunnen komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Eemshaven.

Elk bedrijk moet zo veel bomen en planten planten om de hoeveelheid CO-2 die het uitstoot te neutraliseren tot zuurstof.
In het jaar 2000 mag de CO-2 alleen nog maar uit mensen komen, of geneutraliseerd worden door bomen en planten.

Er moet financiele steun komen om naar planten en bomen te zoeken die extra veel CO-2 omzetten in zuurstof.

In 1995 moeten de binnenwateren weer geschikt zijn als zwemwater.

Op probleemprodukten moet statiegeld komen.
Ook het afval, dat gescheiden ingezameld wordt, moet terug gebracht worden naar waar het vandaan komt: de bedrijven die het produceren. Zij moeten geld krijgen om een recyclingsinstallatie voor hun produkten te maken.

Als er ook maar enigszins het vermoeden bestaat dat het lozen van een stof mogelijke gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt, dan moet het absoluut verboden worden deze stof te lozen. Financiele argumenten hiertegen zullen niet worden getolereerd. Als het bedrijf hiervoor een financiele klap zou krijgen dan zullen zij ook voor een jaar van het betalen van inkomstenbelasting worden ontzegt.

De kathalysator moet worden verplicht tot iets beters gevonden is. Iedereen moet in 1992 zo’n ding gemonteerd hebben, als de auto zich rijdend op de openbare weg bevindt.
Schonere motor:

Water electrolyseren m.b.v. gewonen witte steenkool (waterkracht). De vrijgekomen zuurstof opvangen.
De brandstof om auto’s op te laten lopen is dan de waterstof.

Ook kan de brandstof methaan of ethaan zijn. Grotere molekulen geven bijprodukten. De benzinemolekulen moeten gekraakt worden. Lood toevoegen moet worden verboden

Zonnebloem en koolzaadolie mogen niet door de oliemaatschappijen worden tegengehouden omdat zij de enige mogelijkheid zijn om ons in de toekomst van energie te voorzien. Zo gebruiken we de zon nog meer in ons voordeel. Zij zijn in de tweede plaats schoner en zuiniger dan minerale olien, die we beter kunnen gaan gebruiken voor het vervaardigen van afbreekbare plastics.
Niet afbreekbare plastics moeten zonder meer gerecycled worden. In Nederland is al een fabriek om dit te doen: Ze maken er een materiaal gelijkwaardig aan tropisch hardhout. Dit moet zonder meer worden gesubsidieerd omdat het ook de tropische regenwouden bespaard. Er moet wereldwijd bekend worden dat het tropische regenwouden het winstgevendst zijn als er bomen staan. Subsidies voor zelfstandige recyclingsfabrieken moeten er komen.
De verbrandingsovens moeten binnen 1 jaar worden omgebouwd tot VAM-achtige bedrijven (Wijster). Er mag met ingang van morgen geen vuil meer verbrand worden. Zeker geen stoffen waarbij het vermoeden bestaat dat er dioxine bij vrij komt.

CFK’s, SO-2, PCB’s, moeten worden verboden
Ozonvorming in de industriegebieden moet worden tegengegaan. Mocht het toch gebeuren moeten we ervoor zorgen dat het in de hogere luchtlagen komt.

Greenpeace moet hier van een stichting een staatsbedrijf worden om winst te kunnen maken waarvan een ding vast staat: het moet worden gebruikt om het milieu te beschermen. Zo kunnen ze snel hun vloot uitbreiden en bv. de walvisjacht verijdelen.
Acties in de toekomst die niet ondenkbaar zijn:
1. Het afsluiten van de Schelde
2. Afsluiten van de lozingen van Kalimijnen, BASF en andere bedrijven die onze rivieren vervuilen.
3. Het boycotten van produkten van walvissen, zeehonden enz.

Zo moeten gecombineerde Wind/Zonneenergieparken worden aangelegd. Het is namelijk zo dat als hier de zon niet schijnt, het meestal wel waait, of andersom. Ook zouden we de waterkracht van onze rivieren beter kunnen gebruiken.
Ieder huishouden zou in 1997 volledig op wind en/of zonneenergie moeten draaien. Zo kunnen we volledig afzien van kernsplitsing tot kernfusie voor dit doeleind in de plaats kan komen. Het onderzoek naar kernfusie moet financiele steun krijgen zodat in het jaar 2002 de eerste fusiecentrale op de Maasvlakte staat.

Technologisch onderzoek t.b.v. het milieu kan van overheidswege worden gestimuleerd. Bedrijven zouden 1/4 van de winst moeten besteden aan het milieu. (Meer mag, maar is niet verplicht.)

Onzinnige kunstwerken moeten worden afgeschaft. Daar waar ze nu staan mogen ze blijven. Alleen daar waar kunst nut heeft, zoals in parken of als monument mag het worden doorgevoerd. Dit om landschapsbederf te voorkomen.

De hoeveelheid toegestane straling moet worden beperkt tot de normale natuurlijke achtergrondstraling. Hoeveel dat is, is misschien moeilijk te achterhalen, maar er mogen in elk geval geen gezondheidsklachten van ontstaan.

Er moeten onmiddellijk onderzoeken komen naar de herkomst van kwik in o.a. de Amazone waar goudzoekers m.b.v. kwik goud oplossen en lozen op de Amazone, Zuid Afrika, waar een fabriek ervoor zorgt en zodra de werknemers meer kwik in hun bloed hebben dan mogelijk sinaasappelsap mee naar huis krijgen.

De opwerkingsfabrieken moeten veel minder lozen. Ze besparen ons ten minste van nog meer aangemaakt uranium, maar Sellafield maakt de Ierse Zee tot de radioactiefste in de wereld.

De Atoomproeven, zowel boven als ondergronds moeten worden verboden. Chemisch en radioactief afval mag niet meer worden gedumpt; alleen worden hergebruikt, of op de maan geplaatst worden. Er moet dan echter wel rekening mee worden gehouden dat er op de maan slechts 1/6 van de aardse zwaartekracht heerst.
Atoomkracht moet steeds minder worden toegepast omdat er enorme risico’s aan kleven, met als ernstigste voorbeeld de ramp bij Tsjernobyl

Door het beperken van Broeikasveroorzakende gassen, moet het broeikaseffect worden stopgezet.
Ieder land moet, desnoods met strafmaatregelen, worden gedwongen om op dolfijnen, walvissen en zeehonden e.a. te jagen.

Antarctica mag niet worden ontgonnen. Er mag in ieder geval geen olie boven de grond worden gehaald, want het is zo dat als dat in dat milieu terechtkomt er nog veel langer schade van wordt ondervonden dan in een normaal zeegebied. Dit komt door de extreme koude waardoor planten en dieren zich dan veel minder snel herstellen.

De honderdduizend plaatsen die in Nederland vervuild zijn moeten binnen 3 jaar zijn opgeruimd door uitkeringstrekkende werklozen, langer werkloos dan 1 jaar. De bedrijven moeten de kosten betalen van wat ze eens vervuild hebben. Zij zullen, als zij dit niet zonder slag of stoot doen, door justitie vervolgd worden.

Pas als
de laatste boom gerooid is
de laatste stroom vergiftigd
de laatste vis gevangen
dan zal men merken dat geld niet eetbaar is

Bestuurlijke maatregelen

De Eerste Kamer moet worden afgeschaft als orgaan dat macht kan uitoefenen. De mensen die ouder zijn dan 65 moeten met pensioen, jongeren kunnen misschien naar de T.K. verhuizen.
Het moet ministers worden verboden om zonder overleg direct uitspraken te doen over geld ed. Als voorbeeld in dit verband zou minister May kunnen worden genoemd.
De rekenkamer moet worden uitgebreid, en ook het CBS moet groter gemaakt worden.

De inkomsten van de koningin moeten verminderen. Zij moet eigenlijk uitbetaald worden in de vorm van gewenste producten uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Ministers en kamerleden mogen elke achtergrond hebben mits ze maar A.B.N. praten en als ze maar in staat zijn om de test die ze aan het begin van hun cariere moeten maken uit te voeren.
De taal van de hogere bevolkingslagen moet in zoverre worden afgeschaft dat alle woorden die echt nodig zijn overblijven. Een speciale commissie van ex-werkloze onderwijzers moeten hiermee aan het werk.

Het referendum als laatste volksoordeel moet weer worden ingevoerd.

Ontwikkelingssamenwerking (= Ontwikkelingshulp)

Moet alleen worden beperkt tot de projecten waarbij duidelijk sprake is van een verbetering van het onderwijs, zodat de mensen leren hoe ze moeten verbouwen (1) en lezen en schrijven (2), om niet te worden beduveld met bijvoorbeeld geld. Voedselhulp is even als laatste redmiddel wel goed, maar weinig zinvol.

Omroep

De subsidies op TV programma’s en voor de omroepen moeten langzaam minder worden, zodat de omroepen langzamerhand partikuliere bedrijven kunnen worden. De omroepen mogen best commercieel. Sta TV10 en Veronique beide toe.

Industrie

Weer buitenlandse werknemers tenzij ze echt nodig zijndoor een tekort in Nederland (maatregel uit CH)
Er moet zoveel mogelijk geinvesteerd worden in binnenlandse bedrijven of multinationals. Dit om de Nederlandse markt niet te laten verzuipen in bijv. de Duitse.

Europa 1992

Ondanks de samenvoeging in Europa moet Nederland zijn eigen identiteit houden.
Zorg voor gelijke belastingdruk in de landen van de Europese gemeenschap, zodat nergens een belastingparadijs ontstaan.

Verbeteren van de financiele positie van de overheid

De huursubsidie dient te worden terugbetaald als er later meer verdiend wordt. Koopsubsidie (Premie A/B) moet ook langzaam worden terug betaald, waardoor het eigenlijk renteloze leningen worden.
Studenten moeten vrij kunnen verdienen als aanvulling op hun studiebeurs; zwart werken kan toegestaan worden tot fl 250,– per maand. Dit mag gelden voor iedereen. Als de mensen zich nl. niet aan de wet aanpassen, dan kun je de wet beter aanpassen aan de mensen. De mensen die vrij komen doordat hierop niet meer gecontroleerd hoeft te worden kunnen nu worden ingezet om bedrijven goed door te lichten of te helpen bij een eenvoudiger geworden boekhouding doordat de belasting nu echt eenvoudiger geworden is.
De belastingaangifteformulieren vertaald worden door de eerder hiervoor aangeduide mensen.
Er moet geen algemene ECU in gevoerd worden in Europa. Er wordt nl. zoveel winst gemaakt met het omwisselen van valuta, dat dat een enorme schadepost zou worden als dit eenmaal weg zou vallen.
De Nederlandse economie zou gezond en schuldvrij moeten zijn in het jaar 2000.
De vergrijzing, die ontzettend veel geld kost moeet worden tegengegaan door premies te geven voor mensen die meer dan twee kinderen nemen. (Dit moet gebeuren in de vorm van fl. 100,– meer kinderbijslag in de maand.)
Voor het adopteren van kinderen de prijs fl. 0,– worden als kan worden aangetoond dat het kind beter af is in Nederland.
Ook het zijn van draagmoeder moet niets meer kosten, tenzij de prijs die hiervoor gevraagd wordt niet hoger is dan fl. 65000,–.
De drempel om een bedrijf te beginnen moet worden verlaagd, zodat er veel jong talent in Nederland kan proberen een bedrijf te beginnen. Deze drempel moet voor een BV op fl. 20000,– komen te liggen.
Elk innovatief idee moet goed worden bekeken, het liefst door mensen die al tijden werkloos zijn. Daarbij moet vooral worden gelet op de haalbaarheid. Maar het moet vooral serieus bekeken worden. Het leger moet veel meer een diensttverlenende instelling worden, met afdelingen als bejaardenzorg: Ze moeten worden aangevuld met in eerste instantie werkloze vrijwilligers.
De mensen in de werkloosheidsgebieden moeten worden gedwongen om te gaan werken in gebieden waar een tekort is aan arbeidskrachten.
Schaf inkomstenbelasting (Vennootschapsbelasting) af voor het beginnende bedrijf, totdat zij een winst maken die boven de fl 100.000,– komt. Boven de 100.000,– moeten de oude regels weer gelden.

Vergunningen moeten gemakkelijker kunnen worden afgegeven, zonder al te veel verspilling van tijd om het invullen van papieren te verminderen. Zo zou het telefonisch kunnen via een soort pin-code. Dan zou het direct kunnen worden ingevoerd in de automatische systemen (Apple Macintosh) van de overheid.

Om het financieringstekort terug te dringen moet de minister van defensie een tweede minister van financien worden.

Door meer goud in voorraad te nemen moet een herhaling van een beurskrach zoals in oktober 1989 worden voorkomen. De computersimulaties moeten eigenlijk wat minder serieus worden genomen, om herhalingen te voorkomen. Zij voorspellen nl. allemaal hetzelfde. Door dit te doen, gebeurt dit ook.
De schulden moeten eigenlijk in een keer afbetaald worden met de voorraden goud en zilver die de koningin kan missen en die zich bevinden in de kamers van Nederlandsche Bank. Dit moet echter zo gebeuren dat er geld langzaam ingenomen wordt; zodat niemand het merkt dat er minder komt. Maar inflatie moet tot iedere prijs worden voorkomen.

De overheid moet zo weinig mogelijk ambtenaren in dienst hebben, ten einde winstgevend te worden. Als voorbeeld moet Zwitserland in acht worden genomen.
Slagzin: Beter 1 computer dan 10 ambtenaren.

De ECU moet worden afgeschaft. De ambtenaren moeten weer in Hfl. worden uitbetaald.
De wet van vraag en aanbod moet men zoveel mogelijk laten werken.
Vrijheid van pers vergroten door geen verplichte vergunningen meer af te geven om een krantje te drukken.

Vergrijzing

Het privatiseren van de bejaardentehuizen moet onder overheidstoezicht blijven, maar ze moeten ervoor zorgen dat ze winst maken en uitbreiden.

Defensie

De dienstplicht moet afgeschaft worden. Het leger moet een winstgevend bedrijf onder overheidstoezicht worden, zodat alleen mensen die er echt in willen erin komen. Iedereen kan dan ook in het leger komen. De eisen kunnen dan sterk omlaag. Alleen bij de luchtmacht en in iets mindere mate bij de marine moeten ze gehandhaaft worden. Zo moet het leger bruggen, wegen, viadukten en kanalen aanleggen.

Het departement Defensie kan dan worden afgeschaft en onder Binnenlandse en Buitenlandse zaken gaan vallen. Dit bezuinigd ten eerste een heel ministerie en ten tweede kunnen de vrij komende ambtenaren aan het werk om het financieringstekort terug te dringen.

Werk

Uitzendkrachten mogen niet meer zonder reden op straat worden gezet, zonder dat dit als rechtvaardig bestempeld wordt door het uitzendburo.
School werkloze mensen om tot vertalers van de ambtenarentaal naar een normale, leesbare taal. Ook kunnen zij Engels, Frans en Duits gaan vertalen naar het Nederlands zodat iedere laag van de bevolking het kan lezen.

Maatregelen om huisleven aantrekkelijker te maken.

Computer als thuiscentrale.
Hij moet de datacommunicatie met andere huizen/bedrijven regelen. Daar waar mogelijk moet er thuis achter de terminal gewerkt worden. Dit moet echter niet zo ver worden doorgevoerd dat men op een gegeven moment geen sociale contacten op een bedrijf meer heeft. Deze zijn toch wel erg belangrijk omdat ze ertoe bijdragen dat de mensen toleranter ten op zichte van elkaar worden. Ze moeten eigenlijk niet van elkaar vervreemden.

De computer moet de beveiliging van het huis regelen, zodat het nauwelijks mogelijk is om in het huis in te breken en bv. de computer mee te nemen. Om dit te bereiken zal de hoofdschakelaar verdekt moeten worden opgesteld, evenals de hele meterkast. Zo kunnen voor de meterkast bv. electronische ogen de bewegingen in de gaten houden om alles af te laten slaan (behalve de besturingscomputer) als er onverwacht een beweging gesignaleerd wordt, deze kan de betreffende man of vrouw ook andere verrassingen bezorgen.

Er moet een nieuw soort wereldwijd toetsenbord worden ontwikkeld waar ongeveer met spreeksnelheid op kan worden getypt. Een voorbeeld hiervan is de Velotype.
De telefoon moet beeldtelefoon worden.
In 1999 moet elk huis in Nederland voorzien zijn van een aansluiting op het ISDN (Integrated Services Digital Network).
Iedereen die werkloos is kan graven en dus kan iedereen volgens een van hogerhand opgelegd plan gaan graven om deze kabels te leggen.

 

Speciale maatregelen

Maak het gebruik van de komma en de punt net zo als in Amerika en Engeland: 10.303 (ten point 303) i.p.v. 10,303.

Het verplicht stellen van het lezen van boeken op middelbare scholen moet onvoorwaardelijk niet door gaan.

Zendpiraten en Zeepiraten moeten worden toegestaan op speciaal daarvoor in te stellen frequenties.

 

Geen beloften,

Alle wintertijden van de arabische nachten
De wijde wegen op een oceaan
De geur van een gouden jaar
Leven in jouw nieuwe wereld,
Die rond en rond draait,
Waar je een geur ruikt
Waar helemaal geen geur is.
Geen beloften,
Dat als je zou vallen
Sterren gaan dood in de stilte
van de arabische nachten
De wind wast de seizoenen,
In de dagen van de gouden eeuw.

Het is zo gevaarlijk
Als de vrede wegebt
De visie die het gedeelte verandert
Funderingen die uit elkaar vallen
Ik weet de plaats
Maar kijk naar het land
Stalen liefde
We gaan de grens over
Ook hier stalen liefde
Stalen leven
De tijd geeft de schuld aan de muur
De muur die stil staat
Ze bidt om de periode
De periode dat haar ziel vast zal houden
We zullen steen voor steen
de grens die zo lang bestond
afbreken
Stalen liefde

 

Too many

It seems like twenty story buildings falling down on you
Too many buildings

My brains contain
Too many pages

It seems like you’ve made many “friends”
Too many friends

It seems a world of confusion
Too many kinds of thoughts
Too many kinds of animals
Too many kinds of children

But with too many of all
And the world turned agains you
There grows always new grass.

 

Gek?

Wat is gek

Gek zijn is anders dan normaal
Gek zijn is anders doen dan anderen doen
Daarom val je op

Maar als het gekke normaal wordt
Zijn de normale mensen van nu ouderwets
Of misschien zelfs wel gek

Gek zijn is origineel zijn
Maar over een aantal jaren val je niet meer op

 

Mick Jagger is de poezie

O melodie
door lijf in taal
Zing mond
instrumentaal
aan het meisje
van de microfoon

Wier gezang
zijn dood verving
die ik liederlijk
beging…

Look at this world
Cry for this world
Don’t believe in this world
Alle people want heaven to be a place on earth
Only their circumstances to reach that are different

Look at yourself
Cry for yourself
Believe in yourself
When all people did,
It became an endless mess
but put it on the wall
put this at first

Look at other beings
Cry for other beings
Believe in other beings
Just only when they’ve read the second verse

And when you’ve done that
You may rest

But when you’ve energy left
Help to make
You need not look at the other world
Laugh at the other world
Believe in the other world

Imagine there’s no heaven
Imagine there’s no hell below us
Imagine all people come together

You may say I’m a dreamer
But in the end I hope you’ll join us
We want green peace

Baby we can change
Oh baby we can change the world
when we’re together

Heaven is a place on earth
We want circles in the sand
Love rusts when it is based on romance

In this city we built of rock’n roll
We will with a desperate hear rock ourselves to sleep
but nothing’s gonna stop us now
We’ll lay it on the telephone line

I love my sister
want to put the right thing on the wall
bacause I don’t believe anymore

But don’t be too serious
do it measure for measure
don’t be like a primitive man

But like a man of colours

Integrated by me 00:14:00 1 oktober 1988
Retyped by me at 12:55:51 22 oktober 1990

I’m true (spandeau Ballet)
but the heat is on (Agneta Feltskog)
but I save the day (Roberto Jacketti)
I can runaway
If you say the words (BZN)
I want to break free (Queen)
I don’t want to dance with tears in my eyes (Ultravox)
Let’s stay together (Tina Turner)
Because I don’t want to dance alone (Sting)
Don’t answer me (Alan Parsons Project)
I want to go to France (Mike Oldfield)
No I want to be a ghostbuster (Ray Parker jr.)
Because people are stupid in war (Culture Club)

I have a dream (ABBA)

I have a dream
If you believe in the wonder of a fairy tail
Even if you fail
I believe in Angels

It’s just the way it is
I would like to go to the nostalgic places:
Vienna
Everything is freezing in the window pane
music is leaving
the rhythm is calling,
to dance…
cool everything to silence if you want to

When the rain begins to fall
I’ll touch the rainbow in the sky

You’ll be with me,
close tonight

 

Het milieu

Dood de weg, red een boom

Zwitserland loopt voorop in de Europese oorlog tegen auto’s
In Geneve worden de uitlaatgassen van de auto’s getest op vervuilings-niveau’s

Een conflict was misschien onvermijdelijk
Aan de ene kant zijn er de Zwitsers die houden van hun auto’s, die de lucht met vuile uitlaatgassen, tegelijk met de industriele uitstoot, helpen ze met het veroorzaken van zure regen dat de Europese bossen verwoest. Hier in Nederland gaan als eerste de dennebomen. Zij horen hier eigenlijk ook niet. Aan de andere kant zijn er de Zwitsers die hun vele bossen, waarvan de helft volgens een officieel onderzoek uit 1986, zijn er een aantal serieus onder de indruk van de vervuiling.

Terwijl Zwitserland trots is op het feit dat ze meer auto’s per hoofd van de bevolking hebben dan de meeste andere Europese landen, heeft de bevolking van dit land al heel lang een bijna mysterische relatie gehad met hun Alpen wouden, die inderdaad indrukwekkend zijn, waaraan de hele wereld een voorbeeld moet nemen.

Nu, in een internationaal debat, dat steeds onaangenamer begint te worden, waar mensen die van de auto houden en natuurliefhebbers steeds sneller in de richting van een botsing gaan. In feite met de Zwitsers, die de leiding hebben op dit gebied

 

Kill a road, save a tree

Kill a road, save a tree
Don’t smoke, drink or use drugs
But have thought of the pollution of the air and see

Kill a road, save a tree
Don’t think you’re good
But let another one what he or she wants to be

Kill a road, save a tree
Help other ones
And haven’t told him or her what he or she haven’t wanted to see

Don’t kill a tree, although save a road
Help to make the world better
And don’t make yourself overloaded

Don’t kill a tree, although save a road
Do what you can and remember
what you did and could
Then it all will come or is good

Kill a road, save a tree
Have done it or do it for yourself
Not for me

Gevecht om het hiernamaals

Godsdiensten, ze zijn toch allemaal hetzelfde?
Daar moet je elkaar om in de haren vliegen.
Godsdiensten, ze zijn toch allemaal ontstaan uit de vraag wat dood is; uit angst hiervoor?
Daarom moet je elkaar alvast een eindje op weg helpen, en je best doen om degenen van de andere religie even te laten ondervinden wat er na de dood eventueel zou zijn.

Religies, een kwestie van geloven.
Zodra je ergens een bewijs voor zoekt,
Wordt je bedreigd met dood en verderf.
De steunpilaren van het hele hemelse systeem berusten op beweringen, die verbonden zijn door ragfijne, zijden draadjes, meningen en argumenten.
Maar bewijzen? Ho maar!
Deze worden wel gegeven, maar bij beter bekijken blijken ze zo doorzichtig te zijn als met vacuu”m gevulde hemel zonder de beschermende coulissen.
De oude Egyptenaren, de oude Grieken, de oude Romeinen, nu: de Rooms-Katholieken, de Mormonen, de Jehova’s Getuigen, de Christenen, de Joden, de Moslims, de Boeddhisten, de Hindoei”sten: Alle poly- en monothei”stisch overtuigde wezens op deze aarde en in de “hemel” zijn 4overtuigd5 van “la me^me”, “the same”, “hetzelfde”; er iets is na de dood, en dat 4zij5 op een goede manier achter de coulissen van de hemel hebben gekeken en dat 4zij5 dus goed op de -1hoogte- zijn met wat ons na de dood te wachten staat. Maar ondertussen vechten de overtuigden maar door, rond de Perzische Golf, in Libie”, Tsjaad en in Libanon.

Ergens op aarde, ergens in het zonnestelsel, ergens in de melkweg, ergens in het heelal, ergens in de tijd zullen zij er allemaal in geslaagd zijn elkaar het licht uit de ogen te ontnemen, zodat er op DIE dag geen God(en), ergens in de hemel of het heelal meer voorkomen. En zij zullen dan allemaal precies weten wat er na de dood te beleven valt…

Tjarko Holtjer, V4a

 

VREDE

Geweld is: Voetbalstadions afbreken
Vrede is : sportief voetballen

Geweld is: Hitler
Vrede is : Gorbatsjov

Nee, natuurlijk niet, zij waren beide idealisten en wilden van de wereld het beste maken. Alleen zij maakten de grootste fout, die echter wel te verwachten is wanneer je dat bent. Zij gingen ervan uit dat zij goed waren. En geen mens is Goed.

Geweld is: godsdienst-oorlogen
Vrede is : geen oorlogen meer

Geweld is: het slechte met de mensen voor hebben.
Vrede is : het goede met de mensen voor hebben.

Geweld is: het oostblok
Vrede is : het westen

Nee, natuurlijk niet, ook in het oostblok meenden de mensen eens dat zij het goede deden.

Nu volgt een lied, die over dit onderwerp gaat (wat hierboven staat).
het is: Over de muur, van het klein orkest.

speel: Over de muur, het klein orkest
I have a dream, ABBA
Imagine, John Lennon
Man of colours, Icehouse

Zo, mensen dit waren een aantal nummers die veel met mij en mijn gedachtengang te maken hebben:

1. I have a dream, een nummer dat ik hoorde toen ik met deze gedachten gewoon naar boven ging.
2. Imagine, een nummer dat van een heel groot vredes-liefhebber is.
3. Man of colours, een man die ik probeer te zijn, als ik mijn opa navolg.

Nu volgen een aantal stukken uit Diepzee.

-> De tijd van de jeugd

De tijd van de jeugd, de tijd van de schoonheid.
Heldere stemmen, die openlijk roepen.
Blauwe ogen, of donkere ogen.
De tijd van de jeugd,
WIE zal haar beschrijven?

Jan Hanlo

 

-> Het verlangen

Nu, gij ziet dat een verlangen mij beheerst
Als gij zoveel weet, zeg dan ook wat ik verlang,
WAARHEEN?

Wat gij verlangt?
Iets te ontmoeten dat geen sterveling voor u nog naderde,
en dat zo ontzettend is dat het uw andere ontzettingen uitdrijft
iets raadselachtigs, dat u de grootste geheimen ontraadselt
maar ZELF geheim blijft.

J.J. Slauerhoff

-> Drie Reizigers

Als ik wil wegvluchten uit de rotzooi van elke dag,
Noem ik die namen zachtjes op.
Cape Farewell in Nieuw Zeeland.
Alice Springs in Australie
Mandalay in Burma
Bougainville in de Stille zuidzee

Ach Bougainville,
Cox’s Bazaar aan de Golf van Bengalen.

-> De Kloof

“Want tussen droom en daad staan wetten in de weg,
en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid,
die niemand kan verklaren.”

HET MILIEU

Dood de weg, bewaar een boom

Switzerland leads the way in a European war against cars
(The almost perpetuum mobile must be rendable.)

In Geneve worden de uitlaatgassen van de auto getest op vervuiling-niveau’s.

Een conflict was misschien onvermijdelijk.

Aan de ene kant zijn er de Zwitsers die van hun auto’s houden, die de lucht met vuile uitlaatgassen en, tegelijk met de industriele vervuiling, ze helpen het veroorzaken van zure regen dat de Europese bossen verwoest.

Aan de andere kant zijn er de Zwitsers die denken aan de vele bossen van het land, behalve, volgens een officieel onderzoek uit 1986, zijn er een aantal serieus onder de indruk van de vervuiling.

Terwijl Zwitserland meer auto’s per hoofd van de bevolking heeft dan de meeste andere Europese landen, de bevolking van dit land hebben heel lang een bijna mysterische relatie gehad met hun Alpen wouden.

Die inderdaad indrukwekkend zijn, hieraan moet de hele wereld een voorbeeld nemen

Deze geweldige bossen trekken niet alleen touristen maar zorgen er ook voor dat er geen lawines naar beneden komen.

Dit is inderdaad ook een van de motieven waarom ik denk:

Kill a Road, Save a Tree

Kill a Road, Save a Tree
Don’t smoke, drink or use drugs
But have thought of the pollution of the sea.

Kill a Road, Save a Tree
Don’t think you’re good
But let another one what he or she wants to be.

Kill a Road, Save a Tree
Help other ones
But haven’t told him or her what he or she haven’t wanted to see.

Don’t kill a tree, although save a road
help to make the world better
But don’t make yourself overloaded.

Don’t kill a tree, although save a road
Do what you can and remember
what you did and could
Then it all will come or is good.

Kill a road, save a tree
Have it done or do it for yourself
Not for me…

Zo. nu weer verder. Een hele interessante tekst, waarvan ik er zo veel tegenkom, maar daarover straks meer.

Nu, in een Internationaal debat dat heel erg verschrikkelijk begint te worden. (Yes, what would you like with such a government) … mensen die van auto’s houden en natuurliefhebbers dreigen in een botsing te racen.. Inderdaad, met de Zwitserse mensen, die de leiding hebben op dit gebied (That must be with their fantastic scene. Milieuactivisten in west-Europa vechten hier voor om de autos weg te halen en de bomen te sparen:

Zie “Kill a road, Save a tree.”

Resultaat: in West Duitsland geeft de regering belasting voordelen aan automobilisten die hun auto’s uitrusten met katalysatoren,
die de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. In Italie hebben hoge pieten de auto’s eenvoudig uit de binnenstad van Rome weggehaald. Hoewel de verhuizing de dood-snelle automobilisten en schreeuwende marktkooplieden, veel Romeinen beschouwen het als het beschermen van voetgangers, net zo goed als de monumenten van de stad die aangetast kunnen worden door de ravage van vervuiling.

Advertenties