Written by Douwe Harrop – 2002

Severn Suzuki in her 1992 Speech

The World Government is Corrupt otherwise this would have been World News 27 years ago!!!

Het verschil tussen heden, verleden en toekomst is een illusie. Al is het wel een hardnekkige. Net zoals Einstein worstelt ook Stephen Hawking met dit probleem: “Waarom herinneren we ons het verleden, en niet de toekomst?” Zelf zie ik het heden als daar waar de toekomst overgaat in het verleden. Blijft de vraag waarom sommige mensen (zoals Nostradamus) denken dat ze de toekomst kunnen “herinneren”. Als dat zo zou zijn dan zou de toekomst al vast staan en niet manipuleerbaar zijn. Er is voor dit fenomeen zelfs een woord: predestinatie. In het Nederlands kennen we zelfs een spreekwoord dat zegt: “Wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje.”

We kunnen andersom ook de vraag stellen: “Als de toekomst dan toch manipuleerbaar is, waarom is het verleden dan niet (meer) manipuleerbaar.” Je zou je een verkeersvliegtuigbeveiliging kunnen voorstellen waarbij iedere piloot een chip onder z’n huid krijgt die communiceert met het vliegtuig. Zodra die communicatie wegvalt wordt het vliegtuig onbestuurbaar en landt via de automatisch piloot op het vliegveld waar hij zojuist vanaf is opgestegen. Dit voeren we met terugwerkende kracht in op 1 januari 2001. Het zou op 11 september van datzelfde jaar een aantal rampen voorkomen…

Op het persoonlijke vlak zou je met de natuurlijke middelen tegen kanker die je nu kent, terug kunnen gaan naar het moment waarop ze bij je opa nog zouden helpen zodat hij nu misschien nog geleefd zou hebben. Als dit zou werken, dan zou het hier eigenlijk moeten wemelen van de mensen uit de toekomst die nu naar ons terug zouden gaan. Nee, je kunt alleen teruggaan in gedachten. Onze gedachten kunnen teruggaan naar waardevolle momenten in het verleden. Maar wat we meer zouden moeten doen is ons verheugen op een goede toekomst. Een beurskrach is een mooi voorbeeld van een moment waarop iedereen denkt: “Het gaat slecht.” Verbaast het dan dat het ook slecht gaat en de beurskrach een feit is?

Toch kunnen gebeurtenissen uit het verleden ook aanzetten tot haat. We kunnen deze haat alleen wegnemen als we iets doen aan de redenen van de haat. Maar als de tegenstelling arm-rijk gepredestineerd is zodat we er niets aan kunnen doen…. Ik denk dat dat een illusie is!

Illusion (11 October 2001)

Written by Douwe Harrop – 2002

The difference between the moment, past and future is an illusion. But it is a stuborn one. Just like Einstein Stephen Hawking struggels with this problem: “Why do we remember the past and not the future?” I think the moment is there where the future goes into the past. The question remains why some people (as Nostradamus) think they can “remember” the future. If that was the case the future would be fixed and could not be manipulated. There is a word for that: predestination. In Dutch we know a saying: “Who is born for 10 cents will never be 25 cents.”

The other way around we can ask the question: “If the future can not be manipulated, why can’t the past be manipulated anymore?” You can imagine a safety system where every pilot has a chip under his skin communicating with the plane and looking if the pilot is still alive. As soons as the communications is down the plane will be incontrollable and the automatic pilot will return the plane to nearest airport. This will be reversibly introduced at 01/01/01. On september 11th that same year it will avoid large disasters. Personally you could go with your natural substances against cancer to the moment where your grandfather could be helped in a way he could have lived by now. If that should work, a large amount of people of the future could go back to us. No, you can only go back in your mind. Our mind can go back to worthful moments in the past. But the thing we should do more is looking forward to a good future.

A stock-falldown is a good example of a moment on which anybody thinks: “It goes bad.” Does it surprise us that actually it goes bad and the stock&share fall down?

Events of the past can also turn on to hate. We have to do something on the reasons of the hate…

But if the “opposition rich-poor and our freedom suppresses the freedom of other people” is predestinated in a way we can’t do anything about it…. I think that is an illusion.

Advertenties