Meditation small – elaborate
>>aanwijzingen overnemen uit andere meditatie vooraf!!

I will take you into a journey into the very small, then to the huge and then back to ourselves…

Ik zal jullie meenemen op een reis naar het hele kleine, dan naar het immense en dan terug naar onszelf…

We go with our attention to the inside… Our heart.

We gaan met onze aandacht naar binnen… Ons hart.

Feel how it treats us well pumping food into our cells via our blood.

Voel hoe het ons goed behandelt voedsel brengend naar onze cellen via ons bloed.

At the same time our blood removes waste from our cells and disposes that via our Liver.

Tegelijkertijd verwijdert ons bloed afval van onze cellen en voert dat af via de Lever.

Our consciousness zooms in into the level of the tissue…

Ons bewustzijn focust op het niveau van het celweefsel…

We see a busy little world there, just like our real world

We zien een druk klein wereldje daar, net zo als onze eigen grote wereld

We move our consciousness into one single cell

We verplaatsen ons bewustzijn in één enkele cel

We immediately feel like… At home

We voelen ons meteen als… Thuis

Everything is taken care of there… It’s an autonome little world that is supporting you as a whole.

Aan alles is gedacht daar… Het is een autonome kleine wereld dat je ondersteund als geheel

Feel this, Breathe deeply in and out

Voel dat, Adem diep in en uit

We focus a level deeper and see molecules

We gaan een niveau dieper en zien moleculen

Focus on the balls that are the atoms that form the molecules. But are they balls? No what you see is a kernel with dancing electrons spinning around. And within? There is emptyness. There is more emptyness than matter.

Focus op de ballen dat de atomen zijn die moleculen vormen. Zijn dit eigenlijk wel ballen? Nee wat je ziet is een kern met dansende elektronen die om die kern heendraaien. En binnenin? Daar is de leegte. Er is meer leegte dan materie.

Focus on the emptiness…. There is plenty of it and feel the peace of it coming to you… Feel the beauty of its autonomy…

Focus op de leegte… Er is overvloed en voel de vrede eruit op je af komen… Voel de schoonheid van alles wat hier vanzelf gaat.

We are now on the smallest level we will travel on our journey… Fasten your seatbelts.. We are going to fly…

We zijn nu op het kleinste niveau van onze reis… Sluit de gordels… We gaan vliegen…

We have ignition and lift off…. We are coming back to the macro world and see the atoms, molecules, tissue, our body, we zoom out and see Stonehenge below us. We’re increasing speed upto the speed of light and are moving away from our earth.. We move into Pluto’s orbit and look back towards our sun…

We gaan van start… We gaan terug naar de macrowereld en zien de atomen, moleculen, celweefsel, ons lichaam, we reizen verder en zien Stonehenge onder ons. Onze snelheid neemt toe tot de lichtsnelheid en we verlaten onze aarde… We vliegen naar Pluto’s baan en kijken terug naar onze zon….

We see a constellation just like we have seen before in the atom. The sun as kernel with the planets as electrons spinning around her. See again that huge amount of emptiness in between.

We zien een planetenstelsel zoals we eerder gezien hebben in het atoom. De zon als kern met de planeten als elektronen eromheen draaiend. Zie opnieuw die enorme hoeveelheid ruimte tussen de hemellichamen.

We could fly furrther to Milky ways, universes and see the same thing again: Emptyness and a little bit of matter… But we decide to return home…

We zouden verder kunnen vliegen naar Melkwegstelsels en dan hetzelfde zien: Leegte en een klein beetje materie… Maar we besluiten terug te gaan naar ons thuis…

On whatever scale you look at the universe all is in all the same… And what impresses me most: Emptiness rules… I hope I have shown you some of the beautiness of God’s Creation.

Op wat voor schaal je ook kijkt naar het universum alles is in alles hetzelfde… En wat me het meest opvalt: Leegte regeert… Ik hoop dat ik je iets van de schoonheid heb laten zien van God’s Schepping.

Advertenties